GDPR

Prehlásenie o ochrane osobných údajov a Politika používania cookies

Ďakujeme za návštevu našej web stránky.

Toto “Prehlásenie o ochrane osobných údajov” vysvetľuje akým spôsobom spracovávame a chránime údaje návštevníkov získané prostredníctvom tejto Webovej stránky.

 

Poskytovateľom tejto Webovej stránky

Je prevádzkovateľ: 

TATREE bar & restaurant, s.r.o.

Hradská 1/a

821 07 Bratislava

IČO: 45574634

DIČ: 2023046960

Spoločnosť zapísaná: OR vedený OS BA I, oddiel: Sro, vložka č.: 65397/B

 

Prevádzka:

Hotel Hubert Vital Resort

Pod Poliankou 302, 059 42 Gerlachov

 

E-mail: recepcia@hotel-hubert.sk

Tel. č.:  +421 52 478 08 11

 

Zast. Ľubomír Novák, konateľ

ktorý je nižšie označovaný ako “my”, “nás” alebo “naše”).
 

Informácie o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov dotknutých osôb. 

Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa len na konkrétny vopred stanovený účel a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. 


Kontakt

Pokiaľ máte akákoľvek otázky týkajúce sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo zhromažďovaní a spracovaní Vašich osobných údajov pri používaní tejto Webovej stránky, použite 

E-mail: recepcia@hotel-hubert.sk

 

1.    Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Ako návštevník nemusíte pri používaní tejto Webovej stránky poskytovať žiadne osobné údaje. Prostredníctvom tejto Webovej stránky však môžu byť zhromažďované osobné údaje, ktoré návštevníci dobrovoľne poskytnú pre nasledujúce účely:

 

Ubytovanie a kontaktný formulár:

Účel spracúvania osobných údajov, je kontaktovanie, komunikácia o rezervácii/predaji služieb klientom v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania, prostredníctvom elektronického kontaktného formulára na webe a /alebo telefonicky.

Právny základ spracúvania osobných údajov: zmluvný a predzmluvný vzťah prevádzkovateľa a dotknutej osoby.

Doba uchovávania osobných údajov: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje klienta na účely marketingu (obvykle formou newslettru), v prípade ich výslovného súhlasu, ktorý môže klient udeliť vyplnením údajov pri online rezervácii a kliknutím na súhlas so spracovaním osobných údajov a/alebo poskytne súhlas inou formou.

Na základe Vášho súhlasu, t.j. právnym základom tohto spracovania je Váš súhlas, môžeme spracovávať informácie: 

  •  Údaje z dotazov obsiahnuté v akomkoľvek dotazníku, pokiaľ sa jedná o údaje ohľadne produktov a/alebo služieb. 
  • Oznamovacie údaje za účelom odberu našich e-mailových ponúk a/alebo newslettru. Oznamovacie údaje môžu byť spracované na odosielanie príslušných ponúk, upozornení a/alebo newslettra. 
  • Vami uverejnené údaje na našich  web stránkach, ktoré použijete pri využívaní našich služieb môžu byť spracované na účely ich uverejnenia a spravovania našich webových stránok a služieb, napr. referencie, spokojnosť... 

TRVANIE SÚHLASU. Súhlas užívateľa podľa predošlého odseku nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia súhlasu a trvá po dobu do odvolania súhlasu užívateľom. Prevádzkovateľ má právo spracúvať poskytnuté údaje počas trvania súhlasu.

Pri poskytovaní osobných údajov, ktoré sú zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné vytvorenie cenovej ponuky, vybavenie objednávky, vystavenie faktúry alebo uzatvorenie zmluvy. Sú to hlavne:

  • kontaktné údaje obsiahnuté v/alebo súvisiace s akoukoľvek komunikáciou, ktorú nám posielate. Dáta korešpondencie môžu obsahovať komunikačný obsah a metaúdaje spojené s komunikáciou. Naše webové stránky vygenerujú metadáta súvisiace s komunikáciou prostredníctvom kontaktných formulárov webových stránok. Údaje o korešpondencii môžu byť spracované na účely komunikácie s Vami a vedenia záznamov. 

Právnym základom tohto spracovania sú naše oprávnené záujmy, a to riadna správa našich webových stránok a podnikania a komunikácia s používateľmi a/alebo plnenie zmluvy medzi vami a nami a/alebo kroky vedúce k uzavretiu zmluvy.

Klient pri potvrdení rezervácie vyjadruje svoj súhlas s týmto pravidlami Spracúvania osobných údajov.

 

Nahlasovanie cudzincov

Účel spracúvania osobných údajov je hlásenie klientov- cudzincov na príslušné oddelenie cudzineckej polície PZ.

Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon

Doba uchovávania osobných údajov: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania. 

Poskytovanie osobných údajov: príslušnému oddeleniu cudzineckej polície PZ.

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná za týmto účelom poskytnúť osobné údaje podľa osobitného právneho predpisu.

 

Daň z ubytovania

Účel spracúvania osobných údajov je evidencia platiteľov dane z ubytovania.

Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon

Doba uchovávania osobných údajov: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania. 

Poskytovanie osobných údajov: v prípade kontroly orgánu kontroly a dozoru.

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná za týmto účelom poskytnúť osobné údaje podľa osobitného právneho predpisu.

 

Oslobodenie od dane

Účel spracúvania osobných údajov je evidencia oslobodených osôb od platenia dane z ubytovania.

Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon

Doba uchovávania osobných údajov: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania. 

Poskytovanie osobných údajov: v prípade kontroly orgánu kontroly a dozoru.

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná za týmto účelom poskytnúť osobné údaje podľa osobitného právneho predpisu.

 

Kamerový systém

Účel spracúvania osobných údajov je ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, alebo ochrana majetku alebo zdravia. 

Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon 

Identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu, ak existuje (tretie strany, sprostredkovatelia): súd a orgány činné v trestnom konaní. 

Doba uchovávania osobných údajov: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania, max. 14 dní. 

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou.

 

Účtovné doklady

Účel spracúvania osobných údajov, je vedenie účtovníctva prevádzkovateľa, spracovanie účtovných dokladov. 

Právny základ spracúvania osobných údajov: osobitné právne predpisy. 

Identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu, ak existuje (tretie strany, sprostredkovatelia): účtovnícka spoločnosť, štátne orgány kontroly a dozoru.

Doba uchovávania osobných údajov: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania. 

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na spracovanie podľa zákona., v prípade ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť údaje nebude možné naplniť účel spracúvania prevádzkovateľom. 

Môžeme spracovať akékoľvek vaše osobné údaje uvedené v týchto pravidlách, ak je to potrebné na vytvorenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní. Právnym základom tohto spracovania sú naše legitímne záujmy, a to ochrana a presadzovanie našich zákonných práv, vaše zákonné práva a zákonné práva iných.

Okrem špecifických účelov, na ktoré môžeme spracovať vaše osobné údaje stanovené v tejto časti 1, môžeme spracovať a zverejniť aj akékoľvek vaše osobné údaje, ak je takéto spracovanie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti alebo pre ochranu svojich životných záujmov alebo životných záujmov inej fyzickej osoby. Vaše osobné údaje môžeme zverejniť aj vtedy, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na zistenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní.

Táto Webová stránka nezhromažďuje ani nespracováva žiadne osobitné kategórie osobných údajov (citlivé osobné údaje).
 

Na tejto web stránke sledujeme aktivitu užívateľov iba pre vlastné marketingové účely a pracujeme s remarketingom prostredníctvom Google Ads, Skliku a Facebooku. Ak chcete obmedziť  spracovanie Vašich osobných údajov na uvedené účely, môžete tak urobiť napr. na stránke Facebooku nasledovne: 

Facebook ponúka  možnosť obmedzenia sledovania Vašej aktivity mimo stránok sociálnej siete. Na stránke Vaša aktivita mimo Facebooku je potrebné kliknúť na možnosť Spravovanie budúcej aktivity.

V ďalšom kroku si prečítajte upozornenie, v ktorom sociálna sieť vysvetľuje, ako sú tieto dáta využívané. Ak nesúhlasíte, kliknite na možnosť Spravovať budúcu aktivitu a potom zvoľte možnosť vypnutia sledovania aktivity. Následne budete musieť túto voľbu potvrdiť. Tým ste si vypli sledovanie vašej aktivity spoločnosťou Facebook mimo stránok a aplikácií sociálnej siete.

Na Google Ads si nastavte ochranu súkromia tu:

https://myaccount.google.com/privacycheckup?utm_source=pp&utm_medium=Promo-in-product&utm_campaign=pp_intro&hl=sk&pli=1

 

Na Skliku tu: https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

 

 

2.    Politika používania cookies: Informácie o internetových udalostiach (log information), cookies a webových prezenčných signáloch (web beacons) 

Táto stránka zhromažďuje štandardné informácie o internetových udalostiach, tzv. „log information“.

Za účelom zaistenia kvalitnej správy tejto Webovej stránky a uľahčenia pokročilej navigácie môžeme my alebo naši poskytovatelia služieb používať taktiež tzv. „cookies“ (malé textové súbory uložené v prehliadači užívateľa) alebo webové prezenčné signály (elektronické obrázky, ktoré týmto webovým stránkam umožňujú počítať návštevníkov, ktorí konkrétnu stránku otvorili, alebo sprístupňujú určité súbory cookies) pre zber súhrnných údajov.

Súbory cookies môžu byť buď „trvalé“ súbory cookies, alebo súbory „relácie“: trvalý súbor cookie bude uložený vo webovom prehliadači a zostane platný až do stanoveného dátumu vypršania platnosti, pokiaľ nie je pred dátumom vypršania platnosti vymazaný používateľom; cookies relácie vypršia na konci relácie používateľa, keď je webový prehliadač zatvorený. Súbory cookies zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľa, ale osobné informácie, ktoré ukladáme, môžu byť prepojené s informáciami uloženými v cookies a získanými z nich. 

Môžeme spracovávať údaje o používaní našich webových stránok a služieb (údaje o používaní). Údaje o používaní môžu obsahovať vašu IP adresu, geografickú polohu, webový prehliadač a jeho verziu, operačný systém, referenčný zdroj, dĺžku návštevy, zobrazenia stránok a navigačné cesty stránok, rovnako aj informácie o časovaní, frekvencii a vzorci používania našej služby. Zdrojom údajov o používaní je služba Google Analytics. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na stránke: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Tieto údaje o používaní môžu byť spracované na účely analýzy používania webových stránok a služieb. Právnym základom tohto spracovania je Váš súhlas a naše oprávnené záujmy, t. j. monitorovanie a zlepšovanie našich webových stránok a služieb.

Cookies používame na nasledujúce účely:

  • (a) overovanie – súbory cookies používame na vašu identifikáciu pri návšteve našich webových stránok a počas navigácie na našich webových stránkach;
  • (b) analýza – používame súbory cookies, ktoré nám pomáhajú analyzovať používanie a výkonnosť našich webových stránok a služieb;
  • (c) súhlas cookies – súbory cookies používame na ukladanie vašich preferencií k používaniu súborov cookies pri prehľadání webovej stránky.

Nezhromažďujeme ani neuchovávame žiadne individuálne (nesúhrnné) súbory cookies. Máme prístup výlučne k súhrnným údajom o cookies pre účely funkčnosti tejto web stránky. 

 

Ako môžete kontrolovať súbory cookies?

Návštevou tejto Webovej stránku súhlasíte s tým, že môžeme do Vášho počítača alebo zariadenia umiestniť súbory cookies, tak ako je vysvetlené vyššie. Tieto súbory však môžete kontrolovať a spravovať niekoľkými spôsobmi. Majte na pamäti, že odstránenie alebo blokovanie súborov cookies môže ovplyvniť Vašu užívateľskú skúsenosť a je možné, že nebudete mať úplný prístup k niektorým oblastiam tejto Webovej stránky. 

Kontrola pomocou internetových prehliadačov

Väčšina internetových prehliadačov Vám umožní kontrolovať, aké súbory cookies máte uložené, jednotlivé súbory cookies vymazať alebo ukladať súbory cookies z určitých alebo všetkých webových stránok. Vezmite na vedomie, že pokiaľ všetky súbory cookies odstránite, všetky Vaše osobné nastavenia budú stratené, a to vrátane preferencií zakazujúcich používanie súborov cookies, pretože aj táto voľba vyžaduje nastavenie tzv. opt-out cookies. Viac informácií o tom ako môžete nastaviť svoj internetový prehliadač tak, aby boli súbory cookies blokované alebo filtrované, nájdete na www.cookiecentral.com/faq alebo na www.aboutcookies.org.

Tu môžete získať aktuálne informácie o blokovaní a mazaní súborov cookies prostredníctvom týchto odkazov:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=sk_SK (Safari);

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

Blokovanie všetkých súborov cookies bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok. Ak zablokujete cookies, nebudete môcť používať všetky funkcie našich webových stránok.


3. Sociálne médiá a iné web stránky

Táto Webová stránka obsahuje odkazy na aplikácie sociálnych médií alebo služby, ktoré umožnia zdieľať obsah s ostatnými užívateľmi (spoločne „Aplikácie sociálnych médií“) a tiež odkazy na samostatné web stránky našich produktov, partnerov alebo referencií. 

Akékoľvek osobné alebo iné údaje, ktoré vložíte do akejkoľvek Aplikácie sociálnych médií, môžu iní užívatelia Aplikácie sociálnych médií čítať, zhromažďovať a používať, pričom nad týmito inými užívateľmi máme len malú alebo žiadnu kontrolu. Z týchto dôvodov nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie, zneužitie alebo iné neoprávnené nakladanie s akýmikoľvek osobnými údajmi alebo inými informáciami, ktoré vložíte do akejkoľvek Aplikácie sociálnych médií, zo strany ostatných užívateľov.

Beriete na vedomie, že osobné údaje, ktoré odošlete na zverejnenie prostredníctvom našich webových stránok alebo služieb, môžu byť prístupné prostredníctvom internetu na celom svete. Nemôžeme zabrániť použitiu (alebo zneužitiu) takýchto osobných údajov inými osobami.

Odkazy tretích strán

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na adrese:  E-mail: recepcia@hotel-hubert.sk

Facebook stránka/ plugin (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA)

Prevádzkujeme fanúšikovskú stránku na FB: https://www.facebook.com/huberthotel

Ak našu FB stránku navštívite, Facebook je potom schopný získať informáciu, o Vašej IP adrese. Chceme zdôrazniť, že Facebook nám neposkytuje informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využitia. Účel a rozsah údajov, ktoré zhromažďuje Facebook, nám nie sú známe. Pokiaľ by ste chceli získať ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a súkromia na portály Facebook, odporúčame priamy kontakt s Facebookom, alebo oboznámiť sa s politikou ochrany osobných údajov portálu na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/

Na Instagrame prevádzkujeme stránku:  https://www.instagram.com/hotelhubert/

Zabezpečenie informácií

Uplatňujeme štandardy technického a prevádzkového zabezpečenia všetkých údajov poskytovaných zo strany návštevníkov prostredníctvom tejto Webovej stránky proti neoprávnenému prístupu, zverejneniu, zmene alebo zničeniu.


Ochrana osobných údajov detí

Sme si vedomí toho aká dôležitá je ochrana osobných údajov detí v interaktívnom svete internetu. Táto Webová stránka nie je vytvorená ani zámerne necieli na deti mladšie ako 16 rokov. Našim cieľom nie je cielene zhromažďovať alebo uchovávať údaje o jedincoch mladších ako 16 rokov.  

Oznámenie o používaní súborov cookies

Kedykoľvek navštívite túto Webovú stránku, môže dochádzať ku zhromažďovaniu informácií prostredníctvom súborov cookies alebo iných technológií (informácie o jazyku, zemi a predtým nastavených stránkach). Získané súbory cookies sú využívané len v obmedzenom rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre technické (funkčnosť webovej stránky) a marketingové účely a sú uchovávané po dobu 5 rokov v súlade s medzinárodnými štandardami NAI – www.networkadvertising.org.


Návštevou tejto Webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies v rozsahu uvedenom v časti: Politika používania cookies. Podrobné informácie o súboroch cookies a ich fungovaní nájdete aj na www.aboutcookies.org  


Externé webové služby

Za účelom zobrazenia obsahu tejto Webovej stránky, napríklad za účelom zobrazenia obrázkov, niekedy používame externé webové služby. Nie sme schopní týmto externým stránkam alebo doménam zabrániť, aby zhromažďovali údaje o tom, ako využívate obsah vložený na naše Webové stránky. 


Tretie strany:

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Výnimkou sú overení a spoľahliví partneri, ktorí nám asistujú pri vytváraní web stránok, e-katalógoch, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú Vás napríklad pri riešení vašich dotazov a podnetov. Títo partneri sú zmluvne viazaní mlčanlivosťou, súhlasili s uchovávaním Vašich údajov v bezpečí a považujú ich za dôverné. Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je možné len na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

1.     Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.

2.     Táto Webová stránka nezhromažďuje ani nespracováva žiadne osobitné kategórie osobných údajov (citlivé osobné údaje).

 

Zmeny v Prehlásení o ochrane osobných údajov

Toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov môžeme podľa nášho uváženia čas od času upraviť alebo doplniť. V prípade, že dôjde k zmenám v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov bude vo vzťahu k Vám a Vaším informáciám účinné od tohoto dátumu. Odporúčame Vám pravidelne kontrolovať toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste mali prehľad o tom, akým spôsobom chránime Vaše údaje.
 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Ako dotknutá osoba máte tieto práva:

Odvolať súhlas – toto právo sa vzťahuje na Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu. Máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky na e-mail: recepcia@hotel-hubert.sk

alebo písomne na adrese spoločnosti: 

Hotel Hubert, Pod Poliankou 302

059 42 Gerlachov

a to oznámením o odvolaní súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. 

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov (napr. voči profilovaniu), ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Na vybavenie žiadosti týkajúcich sa Vašich práv podľa §21-28 zákona nám plynie lehota 1 mesiac od doručenia žiadosti. V odôvodnených prípadoch je možné lehotu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, o čom Vás budeme informovať. Ak Vašu žiadosť nebudeme schopný vybaviť, budeme Vás informovať o dôvodoch nekonania a možnosti podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona na úrad. 

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 

820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; 

mail: statny.dozor@pdp.gov.skhttps://dataprotection.gov.sk

V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Dátum poslednej aktualizácie: 1.12.2021